Onze voorwaarden.

Algemene voorwaarden d/t OK!

Ook onze voorwaarden houden we graag supersimpel.

Privacyvoorwaarden

Effectief Communicatie, gevestigd aan Kalkhovensingel 15 Culemborg, is eindverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyvoorwaarden.

Hoe kun je ons bereiken?

www.effectiefcommunicatie.nl

Kalkhovensingel 15

4101 ZT Culemborg

06 20 11 76 21

Ivo d’Haens is de functionaris gegevensbescherming van Effectief Communicatie. Je kunt hem bereiken via ivo@effectiefcommunicatie.nl.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Effectief Communicatie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens:

– voor- en achternaam

– e-mailadres

– gegevens over je activiteiten op onze website


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Effectief Communicatie verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– je te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

– je gedrag op de website te kunnen analyseren, om daarmee de website af te stemmen op de voorkeuren van de deelnemers en de opdrachtgever.


Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Effectief Communicatie bewaart je persoonsgegevens zolang je recht hebt om in te loggen op d/t OK! Dit is maximaal 1 jaar.


Hoe gaan wij om met delen van persoonsgegevens met derden?

Effectief Communicatie verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit doen we pas na overeenstemming met jou of je werkgever (als je je inlog van je werkgever ontvangt).  


Welke cookies of vergelijkbare technieken gebruiken wij?

Effectief Communicatie gebruikt op dit moment geen cookies op www.dtok.nl.


Hoe kun je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Effectief Communicatie. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ivo@effectiefcommunicatie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek. Dit is in ieder geval binnen vier weken. Na behandeling van je verzoek verwijderen we al je gegevens.

Effectief Communicatie wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kunt je doen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Effectief Communicatie neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn? Of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met ivo@effectiefcommunicatie.nl.